Ogólne warunki sprzedaży

Niniejszy dokument określa zasady, tryb i warunki sprzedaży produktów przez Vito Polska Sp. z o.o. z siedzibą Klimy 26, 08-207 Olszanka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334412, NIP 4960237625, REGON 141828095, której sądem rejestrowym Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [Producent].

 

I. Składanie zamówień

 

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i otrzymania Produktów, jest złożenie przez Kupującego zamówienia. Akceptowalne są dwie formy składania zamówień: Forma elektroniczna poprzez aplikację stosowaną przez Producenta, lub mailowe potwierdzenie oferty sporządzonej przez pracownika Producenta.
 2. Zamówienia powinny zawierać pełną specyfikację zamawianych produktów (w przypadku zamówień na produkty z PVC).
 3. W przypadku produktów z aluminium, podstawą zamówienia będzie oferta przedstawiona przez Producenta.
 4.  Zamówienia na produkty należy przesyłać na adres mailowy swojego opiekuna w BOK Vito.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży dochodzi do skutku w momencie spełnienia łącznie następujących warunków:
  • potwierdzenie przez Producenta otrzymanego zamówienia,
  • potwierdzenie i zaakceptowanie zamówienia przez Klienta,
  • wpłacenie przez Klienta przedpłaty, w uzgodnionej wysokości,
 6. Czas realizacji zamówień jest określany każdorazowo indywidualnie, w momencie potwierdzenia zlecenia przez Producenta. Zaczyna on swój bieg, w momencie spełnienia wszystkich okoliczności z pkt 6.
 7. Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia zamówień, które są skutkiem:
  • opóźnień w dostawach surowców z firm trzecich,
  • działania siły wyższej,
  • sytuacji losowych, niemożliwych do przewidzenia,
  • nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych lub sytuacji gospodarczej na terenie UE.
 8. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia w zamówionych wyrobach zmian służących poprawie jakości wyrobów lub spowodowanych postępem techniki.
 9. Błędy oczywiste w zamówieniu uprawniają Producenta do korekty.
 10. W przypadku odwołania zamówienia przez Kupującego, Producent ma prawo zatrzymać otrzymaną przedpłatę na poczet poniesionych kosztów z tytułu nie zrealizowanego zamówienia.

 

II. Warunki płatności i dostawy

 

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty przedpłaty zgodnie z ustalonym terminem, a pozostałej części płatności za zamówiony towar najpóźniej na 24h przed planowaną wysyłką (liczy się data wpływu środków na konto Producenta) W przypadku nie otrzymania płatności Producentowi przysługuje prawo zatrzymania oraz żądania uregulowania płatności w całości w związku z wykonaniem umowy.
 2. W przypadku kiedy dostawa jest realizowana w częściach z powodów technicznych, bądź w skutek wcześniejszych ustaleń, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną część dostawy, odliczając proporcjonalnie wniesioną już przedpłatę.
 3. Płatności dokonuje się przelewem na konto wskazane przez Producenta. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku przez bank Producenta sumy przelewu.
 4. Odbiór jakościowy i ilościowy następuje w ciągu 3 dnia od momentu rozładunku w przypadku dostawy transportem zapewnianym przez Producenta. Jeśli rozładunek nie może nastąpić z powodów zawinionych przez Kupującego towar wraca do Producenta, a koszty składowania i zbędnego transportu ponosi Kupującego. Jeśli Kupujący odbiera towar własnym transportem zobowiązany jest do odbioru w godzinach pracy zakładu Producenta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan techniczny towaru i zgłosić ewentualne usterki. Po wydaniu towaru ryzyko zniszczenia i przypadkowej utraty przechodzi na Kupującego.
 5. Jeśli Kupujący nie odbierze towaru dostarczonego transportem Producenta w uzgodnionym terminie, Kupujący zostanie obciążony kosztami zbędnego załadunku, rozładunku i składowania w wysokości 0,2% wartości zamówienia dziennie oraz kosztami transportu. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty powyższej należności.
 6. Jeśli opóźnienie dostawy nastąpiło z winy Producenta i jest to okres dłuższy niż 2 tygodnie od ustalonego terminu wykonania (bez podania ważnych powodów) Kupujący ma prawo do naliczenia opłaty od wartości wpłaconej zaliczki w wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w dniu składania zamówienia. Opóźnienia w realizacji zamówienia nie dają Kupującemu prawa do rezygnacji ze złożonego zamówienia.
 7. Kupujący może odebrać towar transportem własnym lub zapewnionym przez Producenta. Informację o wyborze rodzaju transportu Klient umieszcza w treści zamówienia. Producent przygotowuje towar do transportu na stojakach przystosowanych do załadunku wózkiem widłowym.
 8. Kupujący ma obowiązek pokrycia kosztów stojaków lub zwrotu stojaków Producentowi. W tym drugim przypadku Kupujący zobowiązany jest wpłacić Producentowi kaucję, która Producent zwróci Kupującemu w ciągu 7 dni od daty zwrotu nieuszkodzonych stojaków
 9. Jeżeli towar odbierany jest transportem własnym Kupującego lub zleconym przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia takiego środka transportu, na który będzie możliwy załadunek wózkiem widłowym. W przypadku innego środka transportu Producent ma prawo odmówić załadunku.
 10. Jeśli towar dostarczany jest Klientowi transportem zapewnionym przez Producenta, to obowiązują warunki określone w pkt. 11, 12 i 13.
 11. Producent zapewnia transport i rozładunek okien do magazynu Kupującego lub na miejsce montażu okien bezpłatnie, pod warunkiem, że wartość zamówionych towarów, będzie spełniała wymóg minimum logistycznego, określonego w umowie handlowej.
 12. W przypadku nie spełnienia warunku z pkt 12, Producent zastrzega sobie możliwość do przesunięcia daty dostawy wedle swojego uznania lub naliczenia Klientowi opłaty transportowej, która będzie zależna od warunków samej dostawy.
 13. Klient zobowiązuje się o zadbanie o dojazd na miejsce rozładunku (nawierzchnia utwardzona, pozwalająca na swobodny przejazd samochodu powyżej 3.5t). W przypadku stwierdzenia przez kierowcę Producenta złych warunków dojazdu, ten ma prawo odmówić wjazdu na teren posesji.

 

III. Postanowienia końcowe

 

 1. Ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 20.07.2021.
 2. Rękojmia jest wyłączona mocą niniejszej umowy (art. 558 § 1 k.c.).
 3. Producent udziela na swoje produkty gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Ewentualne spory powinny być w miarę możliwości rozstrzygane polubownie.
 6. W przypadku rozstrzygnięć sądowych sądem właściwym miejscowo jest sąd siedziby Producenta.

Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży

 

516 200 394