Ogólne warunki sprzedaży

Niniejszy dokument określa zasady, tryb i warunki sprzedaży produktów przez Vito Polska Sp. z o.o. z siedzibą Klimy 26, 08-207 Olszanka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334412, NIP 4960237625, REGON 141828095, której sądem rejestrowym Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [Producent].

I. Składanie zamówień

1. Warunkiem zawarcia jednostkowej umowy sprzedaży i otrzymania Produktów jest złożenie przez Kupującego zamówienia. Podstawową formą składania zamówień jest forma elektroniczna poprzez aplikację stosowaną przez Producenta. W uzasadnionych przypadkach Producent może wyrazić zgodę na składanie zamówień w formie innej niż opisana powyżej.
2. Zamówienia powinny zawierać pełną specyfikację zamawianych produktów (w przypadku zamówień na produkty z PVC).
3. W przypadku produktów z aluminium, podstawą zamówienia będzie oferta przedstawiona przez Producenta.
4. Zamówienia na produkty z PVC należy przesyłać na adres:
a) Daniel Połok, adres e-mail: d.polok@vitopolska.com
b) Katarzyna Korolczuk, adres e-mail: międzyrzec@vitopolska.com
5. Zamówienia na produkty z PVC należy przesyłać na adres:
a) Krzysztof Piecek, adres e-mail: k.piecek@vitopolska.com
b) Katarzyna Korolczuk, adres e-mail: międzyrzec@vitopolska.com
6. Zawarcie umowy sprzedaży dochodzi do skutku w momencie spełnienia łącznie następujących
warunków:
a) potwierdzenie przez Producenta otrzymanego zamówienia
b) potwierdzenie i zaakceptowanie zamówienia przez Klienta
c) wpłacenie przez Klienta przedpłaty, w uzgodnionej wysokości
7. Termin realizacji zamówień wynosi orientacyjnie 4-5 tygodni i będzie określany dla każdego zamówienia odrębnie. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w chwili spełnienia późniejszej z dwóch okoliczności wymienionych w ust. 6 lit. b i c.
8. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia w zamówionych wyrobach zmian służących poprawie jakości wyrobów lub spowodowanych postępem techniki.
9. Błędy oczywiste w zamówieniu np. rachunkowe, uprawniają Producenta do korekty wartości zamówienia.
10. W przypadku odwołania zamówienia przez Kupującego, Producent ma prawo zatrzymać otrzymaną przedpłatę na poczet poniesionych kosztów z tytułu nie zrealizowanego zamówienia.

II. Warunki płatności i dostawy.

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty przedpłaty zgodnie z ustalonym terminem, a pozostałej części płatności za zamówiony towar najpóźniej w dniu odbioru towaru. W przypadku nie otrzymania płatności Producentowi przysługuje prawo zatrzymania.
2. W przypadku kiedy dostawa jest realizowana w częściach z powodów technicznych, bądź w skutek wcześniejszych ustaleń, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną część dostawy, odliczając proporcjonalnie wniesioną już przedpłatę.
3. Płatności przelewem dokonuje się na konto wskazane przez Producenta. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku przez bank Producenta sumy przelewu.
4. Płatność gotówką do kwoty nie przekraczającej 15.000 złotych może być dokonana tylko w wyjątkowych przypadkach na ręce upoważnionego przedstawiciela Producenta.
5. Odbiór jakościowy i ilościowy następuje przy rozładunku w przypadku dostawy transportem zapewnianym przez Producenta. Jeśli rozładunek nie może nastąpić z powodów zawinionych przez Kupującego towar wraca do Producenta, a koszty składowania i zbędnego transportu ponosi Kupującego. Jeśli Kupujący odbiera towar własnym transportem zobowiązany jest do odbioru w godzinach pracy zakładu Producenta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan techniczny towaru i zgłosić ewentualne usterki. Po wydaniu towaru ryzyko zniszczenia i przypadkowej utraty przechodzi na Kupującego.
6. Jeśli Kupujący nie odbierze towaru dostarczonego transportem Producenta w uzgodnionym terminie, Kupujący zostanie obciążony kosztami zbędnego załadunku, rozładunku i składowania w wysokości 0,2% wartości zamówienia dziennie oraz kosztami transportu. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty powyższej należności.
7. Jeśli opóźnienie dostawy nastąpiło z winy Producenta i jest to okres dłuższy niż 2 tygodnie od ustalonego terminu wykonania (bez podania ważnych powodów) Kupujący ma prawo do naliczenia opłaty od wartości zamówienia w wysokości 0,2% dziennie.
8. Kupujący może odebrać towar transportem własnym lub zapewnionym przez Producenta. Informację o wyborze rodzaju transportu Klient umieszcza w treści zamówienia. Producent przygotowuje towar do transportu na stojakach przystosowanych do załadunku wózkiem widłowym.
9. Kupujący ma obowiązek pokrycia kosztów stojaków lub zwrotu stojaków Producentowi. W tym drugim przypadku Kupujący zobowiązany jest wpłacić Producentowi kaucję, która Producent zwróci Kupującemu w ciągu 7 dni od daty zwrotu stojaków
10.Jeżeli towar odbierany jest transportem własnym Kupującego lub zleconym przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia takiego środka transportu, na który będzie możliwy załadunek wózkiem widłowym. W przypadku innego środka transportu Producent ma prawo odmówić załadunku.
11. Jeśli towar dostarczany jest Klientowi transportem zapewnionym przez Producenta, to obowiązują warunki określone w pkt. 12 i 13.
12. Producent zapewnia transport okien do magazynu Kupującego bezpłatnie, pod warunkiem, że odległość transportu nie przekroczy 150 km, a wartość zamówienia osiągnie wartość co najmniej (minimum logistyczne):
a) dla samochodu o ładowności do 3,5 tony – 3.500 zł netto,
b) dla samochodu ciężarowego z HDS – 7.000 zł netto.
13. Jeżeli nie są spełnione warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy lub rozładunek wykonuje pracownik VITO stosujemy następujący cennik usług:
Dowóz okien samochodem Man (ładowność 8 t) na budowę (ceny netto):
1.transport – 3 zł/km (odległość liczona w dwie strony)
2. wykorzystanie HDS (czyli rozładowanie towaru za pomocą żurawia) – 100 zł za każdą rozpoczętą godzin
3. wykorzystanie HDS (czyli rozładowanie towaru i podanie go do otworu okiennego) – 250 zł za każdą rozpoczętą godzinę
Dowóz okien samochodem Transit (ładowność 1,2 t) na budowę (cenna netto):
1.Transport – 2zł/km (odległość liczona w dwie strony).
Klient zobowiązuje się o zadbanie o dojazd na budowę, co za tym idzie zadbanie o nawierzchnię na budowie oraz gdyby zaistniała taka sytuacja o zorganizowanie oraz opłacenie usługi wyciągnięcia samochodu w przypadku, gdyby ugrzązł.

III. Postanowienia końcowe.

1. Ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 15.10.2020.
2. Rękojmia jest wyłączona mocą niniejszej umowy (art. 558 § 1 k.c.).
3. Producent udziela na swoje produkty gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Ewentualne spory powinny być w miarę możliwości rozstrzygane polubownie.
6. W przypadku rozstrzygnięć sądowych sądem właściwym miejscowo jest sąd siedziby Producenta.

Pobierz plik pdf

 

516 200 394